temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

С уникален мултимедиен спектакъл официално се откриват Празниците в Долината на тракийските царе ’2014 в Казанлък


Община Казанлък ще открие Празниците в Долината на тракийските царе с нов мултимедиен спектакъл на 29 август от 20.30 часа, в който са вплетени история, тракийско наследство, музика, танц и пиротехнически илюминации. Уникалният спектакъл се представя за първи път у нас и това ще бъде именно на 9-те Празници, посветени на наследството на тракийската цивилизация.

„Новите траки” е специална продукция, която цели да изтъкне усилията на Община Казанлък за нова културно-историческа столица на България. Спектакълът е създаден на основата на най-модерните и съвременни технологии - пиротехниката взаимодейства със светлинни ефекти на живо и създава уникален пиромюзикъл.

Спектакълът „Новите траки ’2014” е съчетание от мултимедия и пиромюзикъл представени върху сградите на Община Казанлък и Военния клуб, музика и танц с участието на група "Вакали" и школата "Бага Тур". Двете формации пресъздават наследството от духа на тракийските бойни изкуства, музика, танц и митология в нов и уникален стил, чрез изцяло оригинална музика и хореография.

Събитието е продължение на вече традиционните за община Казанлък празници,като осмисля по съвременен начин тракийското наследство, с което е толкова богат този регион.

Иновативното културно събитие обединява различни форми на традиционни и съвременни изкуства - музика, танц, изобразително изкуство, фотография и нови технологии, концерти, изложби, спектакли.

Празниците в Долината на тракийските царе се изпълняват по проект „Докоснати от древността“ с бенефициент община Казанлък (Договор BG161PO001/1.1-10/2010/020), по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване и промотиране на иновативни културни събития” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
www.bgregio.eu
Договор BG161PO001/1.1-10/2010/020
Проект "Докоснати от древността"

Този документ е създаден в рамките на проект „Докоснати от древността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие”2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Община Казанлък, 6100 Казанлък, бул. Розова долина 6, тел.: 0431 98 201, 98 211, факс: 0431 98 266, www.kazanlak.bg